เกี่ยวกับวิทยาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินผู้บริหาร
แผ่นพับหลักสูตร
การจัดการความรู้
ความร่วมมือเครือข่าย
รายงานประจำป
ฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน
บริการศิษย์เก่า
ประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
 
จำนวนผู้เข้าชม
รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ทีปรึกษาในการทำโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2558  18/4/2559 15:41:01
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  17/8/2558 12:12:12
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ตรี,โท) วิทยาลัยพลังงานทดแทน   15/8/2559 13:40:38
ใบสมัครการประกวดวาดภาพ  9/2/2559 16:30:57
ใบสมัครการประกวดเรียงความ  9/2/2559 16:30:23
ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  9/2/2559 16:30:10
ใบสมัครการประกวดโครงงาน  9/2/2559 16:29:42
ใบสมัครการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์  9/2/2559 16:29:04
  25/1/2559 13:34:16
โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2 ออกอากาศผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอ สถานนีโทรทัศน์ช่อง 7 ตอนเตา
มหัศจรรย์ พลังงานทดแทนฟืน โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและทีมงาน
ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องการต้มเกลือของชาวบ้านบ่อเกลือ จ.น่าน
(ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2 ออกอากาศผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอ สถานนีโทรทัศน์ช่อง 7 ตอนเตา
มหัศจรรย์ พลังงานทดแทนฟืน โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและทีมงาน
ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องการต้มเกลือของชาวบ้านบ่อเกลือ จ.น่าน
(ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558)
ทีมลูกแม่เดียว วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ชุมชน ปี2
รู้รอบด้านพลังงานไทย:สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เสนอโครงการพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงาน นำชมบ่อเลี้ยงปลาพลังงาน
แสงอาิทิตย์ ไบโอแก๊ส เตาพลังงานชีวมวล และการปลูกพืชพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นหลักสูตร
การเรียนและเป็นฐานเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานเกษตรกรและชุมชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้